Một ngày ở Hệ thống Dưỡng lão Javilink

Review post

Tại Thủ đô Hà Nội có một viện dưỡng lão tiêu chuẩn Nhật Bản được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của NCT. Đó là Hệ thống Dưỡng lão Javilink – Tiêu chuẩn Nhật Bản.